Menu
Vedení společnosti vyhlašuje tuto politiku SIMS:
ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA
Uplatňovat zákaznickou orientaci a pro-aktivní přístup ve všech našich činnostech, tak aby mohly být plněny požadavky zákazníka na produkt a procesy.
SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK
Zajistit spokojenost zákazníka prostřednictvím dodávek kvalitních výrobků v požadovaném termínu.
KVALITA A ÚČINNOST INTERNÍCH PROCESŮ
Zavedením SIMS do života uvnitř společnosti zajistit rozvoj všech interních procesů a neustále vylepšovat environmentální profil společnosti včetně upřednostňování pracovních metod, které maximálně šetří stávající životní prostředí a dbají na zajišťování bezpečného a zdravého pracovního prostředí pro všechny své zaměstnance.
ROZVOJ KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ
Rozvíjet a udržet vysoce kvalitní lidské zdroje. Poskytovat podmínky pro profesionální a osobní růst.
OSOBNÍ ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ
Zaměstnanci přijímají odpovědnost za kvalitu jimi odvedené práce, ochranu životního prostředí a dodržování zásad BOZP.
PŘÍSTUP VŠECH ZAMĚSTNANCŮ K NEUSTÁLÉMU ZLEPŠOVÁNÍ
Svou osobní angažovaností a aktivitou se zavazuje management Starcam s.r.o. a jeho zaměstnanci přispívat k plnění definovaných požadavků a principů neustálého zlepšování systému SIMS.
ROZVOJ EXTERNÍCH POSKYTOVATELŮ PROCESŮ, SLUŽEB A PRODUKTŮ
Zajistit rozvoj a neustálé zlepšování externích poskytovatelů.
SPOLUPRÁCE SE ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI
Aktivně spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy angažovaných v oblasti ochrany životního prostředí a BOZP.
DODRŽOVÁNÍ ZÁVAZNÝCH POVINNOSTÍ
Dodržovat platné právní předpisy a ustanovení týkající se životního prostředí, BOZP a schválenou dokumentaci k provozování všech činností společnosti.
ZÁVAZEK VEDENÍ
K naplňování bodů této politiky se management zavazuje stanovovat cíle SIMS, přezkoumávat systém SIMS a poskytovat potřebnou podporu a zdroje. Management se zavazuje porozumět interním a externím aspektům kontextu a potřebám zainteresovaných stran a jejich promítnutí do politiky SIMS.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Společnost se zavazuje k ochraně životního prostředí, včetně prevence znečišťování vyplývajících ze svých aktivit. Trvale a systematicky budeme chránit a šetřit environmentální zdroje, předcházet vzniku odpadů a negativních dopadů na klimatologické změny a neustále budeme podporovat a zvyšovat environmentální povědomí svých zaměstnanců zapojením do programů a projektů sloužících k ochraně životního prostředí.
OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRÁCE
Zajištění ochrany zdraví a bezpečného pracovního prostředí s ohledem na prevenci svých zaměstnanců, ale i ostatních osob, které pracují v naší společnosti, je jednou z našich priorit. Budeme pracovat tak, abychom snižovali počty úrazů a onemocnění a pro své zaměstnance připravíme aktivity pro upevnění zdraví s jejich aktivní účastí při vytváření, projednávání, udržování a zlepšování systému BOZP.