Menu
Whistleblowing

Společnost
Starcam s.r.o.
IČO: 27289729
sídlo: Havraň 137, 43440 Most
zápis v OR: C 22814 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
(dále jen „Společnost“)

informuje, že v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a směrnicí EU č. 2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavedla vnitřní oznamovací systém (VOS).

Prostřednictvím VOS je umožněno zejména:

 • přijímání oznámení o možném protiprávním jednání,
 • posuzování oznámení o možném protiprávním jednání,
 • ochrana oznamovatele před odvetným opatřením,
 • k řešení různých jiných problémů.

Prostřednictvím VOS lze oznámení činit:

 • písemně na adresu společnosti, k rukám příslušné osoby,
 • písemně vhozením oznámení do některé ze schránek označených nápisem „Oznámení“ umístěných v prostorách společnosti,
 • ústně (prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů příslušných osob),
 • osobně, prostřednictvím příslušné osoby.

Oznámení příslušným osobám lze činit písemně nebo hlasovým záznamem:

Příslušná osoba: Daniel Tošner
formulář pro přijímání oznámení: www.nntb.cz/c/4kksn6zz

Společnost je povinna přijímat oznámení od osob, které pro ni vykonávají:

 • závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu,
 • dobrovolnickou činnost,
 • nebo odbornou praxe, stáž.

Nevylučuje však ani přijímání oznámení od osob, které pro ni vykonávají:

 • samostatnou výdělečnou činnost,
 • práva spojená s účastí v právnické osobě,
 • funkci člena orgánu právnické osoby,
 • úkoly v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet, práva a povinností vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

 Zavedením VOS není dotčena možnost podávat oznámení Ministerstvu spravedlnosti.

Ministerstvo pro výše uvedené účely zřídilo webovou stránku oznamovatel.justice.cz, který je věnován problematice ochrany oznamovatelů a řešení souvisejících praktických otázek.